White Paper: De Digitale Delta in de praktijk

De Digitale Delta is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief dat onderdeel vormt van het Topsector Water beleid, dat al enkele jaren vorm krijgt in het nationale Deltaprogramma. Dit artikel beschrijft de achtergronden en resultaten van ruim twee jaar samenwerking aan de Digitale Delta door overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijven bij het delen van digitale informatie en software applicaties in het waterbeheer. In een aantal onderzoeks- en uitvoeringspro- jecten is ervaring opgedaan met open data en open uitwisseling van informatie en applicaties, met als doel het waterbe- heer efficiënter te maken: een beter dagelijks beheer tegen lagere kosten.

Een belangrijke praktijkervaring is dat met name MKB partijen in staat zijn gebleken om het gedachtengoed van de Digitale Delta in korte tijd te realiseren. Dit werd mogelijk gemaakt door de software die zij beschikbaar hebben, open te stellen voor andere partijen en samen te werken aan uniforme en gestandaardiseerde koppelingen tussen hun ICT dien- sten. Voorbeelden van deze diensten zijn: ontsluiting van operationele waterdata, simulatie, visualisatie, analyse en alarmering. Door de koppelingen kunnen eenmaal ontsloten databronnen veelvuldig worden gebruikt door verschillende leveranciers van applicaties en kan tot wel 80% worden bespaard op kosten voor de ontwikkeling van nieuwe software.

Diverse overheden worstelen met de vraag of zij een regierol moeten pakken in het huidige informatietijdperk. Op basis van de praktijkervaringen kan worden geconcludeerd dat, mede door het ontbreken van centrale aansturing van de te hanteren technologie, er enorme vooruitgang is geboekt. Bedrijven realiseren zich dat het monopolie op informatie, ICT diensten en applicaties voorbij is en richten zich thans op hun eigen meerwaarde in een keten van diensten, waarin zij samenwerken met andere partijen. Zo kan ieder zich verder ontwikkelen op het terrein waar hij al sterk is. Overheden hebben meer vrije keuze uit leveranciers en kunnen goedkoper software laten bouwen, en leveranciers kunnen door verdere specialisatie en replicatie van eenmaal ontwikkelde diensten, hun concurrentiekracht vergroten, internationaal opschalen en volumevoordeel behalen. Het waterbeheer profiteert door de nieuwe ontwikkeling, als gevolg van een gro- tere doelmatigheid, snellere implementatie van innovaties en meer betrokkenheid van burgers.